Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις - Xiaomi Planet

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ισχύει και ισχύει για τους σκοπούς της λειτουργίας της Ιστοσελίδας και για τους σκοπούς της έγκρισης συγκατάθεσης σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις

Άρθρο Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1 Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις καθορίζουν λεπτομερώς το πλαίσιο της νομικής σχέσης μεταξύ της Εταιρείας και του Επισκέπτη που προκύπτει από την περιήγηση στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Οι επισκέπτες δεσμεύονται από τους κανόνες που διέπονται από αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις από τη στιγμή που αποκτούν το καθεστώς του επισκέπτη.

1.2 Οι νομικές σχέσεις που δεν ρυθμίζονται από αυτούς τους γενικούς επιχειρηματικούς όρους διέπονται από τους σχετικούς γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς που ισχύουν και ισχύουν στην επικράτεια της Σλοβακικής Δημοκρατίας, και συγκεκριμένα ο Νόμος αρ. 513/1991 Συλ. Εμπορικός Κώδικας όπως τροποποιήθηκε και Νόμος αρ. 185/2015 Coll., Ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε (εφεξής αναφερόμενος ως «νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων» στην κατάλληλη γραμματική μορφή), ανεξάρτητα από το εάν ο επισκέπτης ή ο πελάτης είναι επιχειρηματικές οντότητες εγγεγραμμένες στο εξωτερικό ή είναι φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες Της Σλοβακικής Δημοκρατίας ή άλλων κρατών όπως η Σλοβακική Δημοκρατία.

1.3 Η Εταιρεία είναι μια επιχειρηματική εταιρεία που ιδρύθηκε, ιδρύθηκε και εγγράφηκε στα σχετικά μητρώα σύμφωνα με τους σχετικούς γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς που ισχύουν και ισχύουν στη Σλοβακική Δημοκρατία και είναι εξουσιοδοτημένη να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, ώστε να μπορεί να λειτουργεί την εφαρμογή Ιστοσελίδας και Διαδικτύου και να χορηγεί άδεια. υπό αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

1.4 Για τους σκοπούς αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, ο Ιστότοπος είναι ένας ιστότοπος, το περιεχόμενο του οποίου θα εμφανίζεται στον Επισκέπτη ή στον Πελάτη σε ένα τυπικό πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου αφού εισαγάγει τη διεύθυνση τομέα ως www.xiaomiplanet.sk ή θα εμφανίζεται μετά την ανακατεύθυνση των Επισκεπτών από άλλον ιστότοπο. Για την αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, ορίζεται ότι για τους σκοπούς αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, ο Ιστότοπος σημαίνει οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου που προσδιορίζεται μέσω διεύθυνσης υποτομέα σε διεύθυνση τομέα σύμφωνα με την πρώτη πρόταση αυτής της παραγράφου. Η ιστοσελίδα λειτουργεί από. Η Εταιρεία αποφασίζει για το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, ιδίως για τη δομή της Ιστοσελίδας, τη γραφική αναπαράσταση των τμημάτων της και το σύνολο, τη σύνθεση του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας, το εύρος και τη θέση των απαιτούμενων και δημοσιευμένων πληροφοριών.

1.5 Για τους σκοπούς αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι όλα τα πολυμέσα, γραφικά, κείμενο ή άλλο περιεχόμενο διαφορετικό από την Εφαρμογή Διαδικτύου, το οποίο εμφανίζεται στον επισκέπτη κατά την περιήγηση στον Ιστότοπο ή την περιήγηση στον Ιστότοπο. Η Εταιρεία ασκεί όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των συγγραφέων ή άλλων προσώπων που έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του εν λόγω περιεχομένου με τη δημιουργική πνευματική τους δραστηριότητα και ταυτόχρονα έχει όλα τα δικαιώματα στο Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, το οποίο δεν προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ως αντικείμενο προστασίας. Κάθε φορά που ο όρος Περιεχόμενο ιστότοπου χρησιμοποιείται σε αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, αυτό σημαίνει το περιεχόμενο του Ιστότοπου στο σύνολό του και ταυτόχρονα κάθε μέρος αυτού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρείας, ο Επισκέπτης δεν έχει κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε μέρος αυτού εκτός από την περιήγηση στον Ιστότοπο.

1.6 Για τους σκοπούς αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων, ο επισκέπτης είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισάγει μια διεύθυνση τομέα στο τυπικό πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στη γραμμή διευθύνσεων όπως τροποποιήθηκε από το www.xiaomiplanet.sk ή τη διεύθυνση ενός από τους υποτομείς της εν λόγω διεύθυνσης τομέα. Θα ανακατευθυνθείτε συγκεκριμένα στο Περιεχόμενο του Ιστότοπου, αλλά όχι αποκλειστικά, από το περιβάλλον της μηχανής αναζήτησης Διαδικτύου ή από άλλον ιστότοπο και θα εμφανιστεί το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας

1.7 Για τους σκοπούς αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, μια τεχνική συσκευή είναι μια συσκευή που περιέχει εξοπλισμό υλικού και λογισμικού που επιτρέπει τη σύνδεση με την Ιστοσελίδα στο περιβάλλον του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Διαδίκτυο, την προβολή του περιεχομένου του ιστότοπου και τη χρήση της υπηρεσίας, ιδίως προσωπικού υπολογιστή ή φορητού υπολογιστή ή tablet ή smartphone. Η χρήση τεχνικού εξοπλισμού σε σχέση με την περιήγηση στον Ιστότοπο ή τη χρήση της εφαρμογής Διαδικτύου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ατόμου που περιηγείται στον Ιστότοπο.

1.8 Για τους σκοπούς αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, ο GDPR είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων, για την κατάργηση της Οδηγίας 95/46 / ΕΚ.

1.9 Για τους σκοπούς αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων, ο Νόμος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι ο Νόμος του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας αρ. 18/2018 Coll. Σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την τροποποίηση ορισμένων νόμων όπως τροποποιήθηκε.

Άρθρο ΙΙ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

2.1 Ο Επισκέπτης έχει το δικαίωμα να δει το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας τον Τεχνικό Εξοπλισμό.

2.2 Ο Επισκέπτης υποχρεούται να προχωρήσει με τέτοιο τρόπο ώστε η περιήγηση στον Ιστότοπο και σε οποιοδήποτε μέρος του Περιεχομένου του Ιστότοπου με τέτοιο τρόπο ώστε οι ενέργειές του να μην παρεμβαίνουν στα δικαιώματα της Εταιρείας ή άλλων Επισκεπτών ή τρίτων. Σε περίπτωση που συμβεί τέτοια παρέμβαση, ο Επισκέπτης είναι υπεύθυνος για τις συνέπειες αυτής της παρέμβασης ανεξάρτητα, χωρίς τη συμμετοχή της Εταιρείας.

2.3 Ο Επισκέπτης δεν μπορεί να κατεβάσει φυσικά το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε μέρος αυτού από τον Ιστότοπο στην Τεχνική Συσκευή πέραν του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας που έχει οριστεί από την Εταιρεία για λήψη στην Τεχνική Συσκευή ή να κάνει οποιαδήποτε οπτική ή ακουστική ή οπτικοακουστική εικόνα από το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Ρεκόρ. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης παραβιάσει αυτές τις υποχρεώσεις, θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από την Εταιρεία ή άλλους Επισκέπτες ή τρίτα μέρη.

2.4 Ο Επισκέπτης έχει το δικαίωμα να κατεβάσει αυτό το μέρος του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας που έχει ορίσει η Εταιρεία για το σκοπό αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτή τη διαδικασία υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες της Εταιρείας, λήγει κάθε δικαίωμα του επισκέπτη για αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία.

2.5 Σε περίπτωση που το Περιεχόμενο του Ιστότοπου είναι χώρος για την έκφραση γνώμης ή άλλης έκφρασης του Επισκέπτη για ένα συγκεκριμένο γεγονός, ο Επισκέπτης υποχρεούται επίσης να προχωρήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου. II παρ. 2.2 αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων. Σε περίπτωση που μια τέτοια παρέμβαση μπορεί να αναμένεται ή να συμβεί, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει μονομερώς μια τέτοια γνώμη από το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Για την αποφυγή αμφιβολιών, ορίζεται ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε γνώμη εκφράζεται μέσω της Ιστοσελίδας. Ο Επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο της γνώμης ή άλλης δήλωσης και την πιθανή παραβίαση των γενικά δεσμευτικών νομικών κανονισμών που ισχύουν και ισχύουν στην επικράτεια της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

2.6 Ο επισκέπτης δεν πρέπει να εμποδίζει άλλους συνομιλητές να συζητούν ή να προσθέτουν συνεισφορές στις συζητήσεις, δεν πρέπει να κάνουν κατάχρηση του χώρου που προορίζεται για συζήτηση, ειδικά για την προώθηση του προσώπου του, άλλων προσώπων, αγαθών ή υπηρεσιών.

2.7 Ο επισκέπτης δεν δικαιούται ανταμοιβή για δημοσίευση στη συζήτηση ή στο φόρουμ.

2.8 Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του Επισκέπτη, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει προσθέσει ο Επισκέπτης στο περιβάλλον της Ιστοσελίδας.

2.9 Ορίζεται ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποθηκεύει προσωρινά ή μόνιμα αρχεία στον Τεχνικό Εξοπλισμό του Επισκέπτη, το λεγόμενο cookies σχεδιασμένα για να διευκολύνουν την επικοινωνία της Εταιρείας με τον επισκέπτη. Ο Επισκέπτης θα επιβεβαιώσει επίσης αυτό το γεγονός κάνοντας κλικ στον σχετικό σύνδεσμο σχετικά με τη χορήγηση συγκατάθεσης για την αποθήκευση των εν λόγω αρχείων στον Τεχνικό Εξοπλισμό.

Άρθρο ΙΙΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

3.1 Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι ο Ιστότοπος είναι προσβάσιμος χωρίς διακοπές ή άλλες διακοπές. Η διακοπή ή αποτυχία της Ιστοσελίδας λόγω περιστάσεων που δεν περιλαμβάνουν την ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο. VIII αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Η διακοπή ή αποτυχία της Ιστοσελίδας λόγω τακτικών ή έκτακτων παρεμβάσεων της Εταιρείας δεν θεωρείται επίσης παράβαση υποχρεώσεων.

3.2 Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να εκτελεί όλες τις ενέργειες που μπορεί να αναμένεται αντικειμενικά από αυτόν από τον επισκέπτη σε σχέση με το επιχειρηματικό, οικονομικό και ακίνητο υπόβαθρο της Εταιρείας, προκειμένου να αποφευχθεί ζημιά στην περιουσία του επισκέπτη. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιά στην περιουσία του Επισκέπτη που έχει προκύψει ως αποτέλεσμα παραβίασης των υποχρεώσεών του.

3.3 Η Εταιρεία έχει άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις βάσει άλλων διατάξεων αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

3.4 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώσει μονομερώς ή να αλλάξει αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις όπως απαιτείται από την προστασία των δικαιωμάτων ή των νόμιμων συμφερόντων της Εταιρείας ή των Επισκεπτών ή τρίτων.

Άρθρο IV

ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΡΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

4.1 Η Εταιρεία και ο Επισκέπτης υποχρεούνται να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην πρόληψη των ζημιών, ιδίως στη γενική πρόληψη των ζημιών. Ο Επισκέπτης υποχρεούται να ειδοποιεί την Εταιρεία για εμπόδια που την εμποδίζουν ή θα την εμποδίσουν να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης. Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αφού ο υπεύθυνος συμβαλλόμενος αντιληφθεί το εμπόδιο ή κατάφερε να μάθει με τη δέουσα προσοχή.

4.2 Κάθε μέρος της νομικής σχέσης έχει το δικαίωμα αποζημίωσης για ζημίες που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα παραβίασης υποχρεώσεων από άλλο μέρος της νομικής σχέσης, εκτός εάν η ευθύνη αποκλείεται σύμφωνα με αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

4.3 Σε περίπτωση που παρουσιαστεί μια περίσταση που αποκλείει την ευθύνη της Εταιρείας, η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει τον Πελάτη για αυτές τις συνθήκες χωρίς καθυστέρηση.

Άρθρο V

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

5.1 Τα μέρη της νομικής σχέσης βάσει αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων αναλαμβάνουν να λάβουν όλα τα διαθέσιμα μέτρα για την επίλυση συγκεκριμένων διαφωνιών και διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν από την αποτυχία του υπευθύνου και να επιλύσουν την κατάσταση με αμοιβαία συμφωνία. Διαφορές που θα μπορούσαν να προκύψουν ως αποτέλεσμα της μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων βάσει αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων θα αποτελέσουν αντικείμενο διαδικασίας ενώπιον των αρμόδιων γενικών δικαστηρίων της Σλοβακικής Δημοκρατίας και σύμφωνα με γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς που ισχύουν και ισχύουν στο έδαφος της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Άρθρο VI

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6.1 Η ορολογία που χρησιμοποιείται στο περιεχόμενο αυτού του άρθρου έχει την ίδια έννοια με την ίδια ορολογία που χρησιμοποιείται στο περιεχόμενο του GDPR και του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

6.2 Για τους σκοπούς αυτού του άρθρου αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων, το θιγόμενο άτομο σημαίνει τον επισκέπτη, εάν είναι φυσικό πρόσωπο. Ο χειριστής είναι η Εταιρεία.

6.3 Η εταιρεία δυνάμει των διατάξεων του Άρθ. 6 παρ. 1 γράμμα β) Ο GDPR επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων, τα οποία είναι: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση e-mail.

6.4 Το υποκείμενο των δεδομένων δηλώνει ότι αυτός / αυτή έχει παράσχει όλα τα προσωπικά δεδομένα σχετικά με το πρόσωπό του στην Εταιρεία ελεύθερα και σοβαρά και ότι η βούλησή του σε αυτήν τη διαδικασία ήταν πραγματικό και χωρίς λάθος, και ταυτόχρονα δηλώνει ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που του παρέχει είναι πλήρη, ενημερωμένα και αληθινά και σχετίζονται μόνο με το υποκείμενο των δεδομένων που παρέχει προσωπικά δεδομένα.

6.5 Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι

α) παραχώρηση της συγκατάθεσης των Δεδομένων που υπόκεινται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου. 6 παρ. 1 γράμμα β) GDPR.

6.6 Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο. VI παρ. 6.4 από αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις είναι η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία και η χρήση τους σε ενέργειες που σχετίζονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας από το Προσβεβλημένο Πρόσωπο και άλλα Επηρεαζόμενα Άτομα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε επικοινωνίας με το Επηρεαζόμενο Πρόσωπο καθώς και για τους σκοπούς μάρκετινγκ της Εταιρείας. πληροφορίες σχετικά με τον Ιστότοπο ή άλλες υπηρεσίες ή προϊόντα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail, sms).

6.7 Το υποκείμενο των δεδομένων ευθύνεται πλήρως για ζημίες που προκαλούνται από την ανακρίβεια ή τα ξεπερασμένα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται ή την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων προσώπου διαφορετικού από το υποκείμενο των δεδομένων.

6.8 Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή γραπτώς. Η ανάκληση της συγκατάθεσης ισχύει από την ημέρα της παράδοσής της στην Εταιρεία.

6.9 Προσωπικά δεδομένα Το υποκείμενο των δεδομένων προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του GDPR.

6.10 Η Εταιρεία δεσμεύεται να λάβει όλα τα μέτρα για τις ανάγκες αποτελεσματικής ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων του Προσβεβλημένου ατόμου, καθώς και να προστατεύσει όλα τα δεδομένα, τις βάσεις δεδομένων και τα αρχεία αλληλογραφίας του Προσβεβλημένου ατόμου από την απώλεια, ζημιά ή καταστροφή του.

6.11 Η Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθ. 13 Ο GDPR κοινοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες στον ενδιαφερόμενο:

Δεδομένα αναγνώρισης χειριστή:

Πλανήτες sro, ID 52 215 113
με έδρα το Sedličná 114, 913 11 Trenčianske Stankovce
e-mail: πληροφορίες (στο) xiaomiplanet.sk

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ορίζεται στην παροχή του Άρθ. VI παρ. 6.6 αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων,

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ορίζεται στη διάταξη στο αρ. VI παρ. 6.5 γενικοί όροι και προϋποθέσεις,

Λίστα προσωπικών δεδομένων ορίζεται στην παροχή του Άρθ. VI παρ. 6.3 αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων.

6.12 Σε ειδικές περιπτώσεις, εάν είναι απαραίτητο και απαραίτητο για την ορθή χρήση της εφαρμογής Διαδικτύου για την παροχή προσωπικών δεδομένων του Προσβεβλημένου ατόμου σε τρίτο μέρος ή για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτη χώρα, η Εταιρεία θα παρέχει πληροφορίες στο Προσβεβλημένο άτομο.

6.13 Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του Προσβεβλημένου ατόμου για μέγιστη περίοδο 10 ετών, αντίστοιχα. έως ότου ανακληθεί η συγκατάθεση του ενδιαφερομένου.

6.14 Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων, το δικαίωμα διόρθωσης προσωπικών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων ή το δικαίωμα περιορισμού προσωπικών δεδομένων, το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και το δικαίωμα μεταφοράς προσωπικών δεδομένων.

6.15 Εάν ο ενδιαφερόμενος υποπτεύεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα υφίστανται αδικαιολόγητη επεξεργασία, έχει το δικαίωμα να υποβάλει πρόταση στο Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Σλοβακικής Δημοκρατίας για να κινήσει διαδικασία προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την Ενότητα 100 του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

6.16 Πληροφορίες για τα δικαιώματα του επηρεαζόμενου ατόμου Η εταιρεία εφιστά την προσοχή του επηρεαζόμενου ατόμου στις διατάξεις του Άρθ. 15 έως 22 και Art. 34 GDPR, σύμφωνα με το οποίο ο ενδιαφερόμενος έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Το δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 15 GDPR: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση από την Εταιρεία σχετικά με το κατά πόσον υφίστανται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα και στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο. VI παρ. 6.3 αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων.

Το δικαίωμα διόρθωσης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 16 GDPR: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να διορθώσει εσφαλμένα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Όσον αφορά τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να συμπληρώνει ελλιπή προσωπικά δεδομένα.

Το δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 17 GDPR: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποχρεώσει την Εταιρεία να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει ασκήσει το δικαίωμα διαγραφής και εάν (Α) τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν ή (Β) το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση βάσει της οποίας πραγματοποιείται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, (Γ) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και δεν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. το άτομο αντιτίθεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, (Δ) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παράνομα, (Ε) ο λόγος διαγραφής είναι η εκπλήρωση υποχρεώσεων βάσει του GDPR, του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ειδικού κανονισμού ή διεθνούς συμφωνίας με την οποία δεσμεύεται η Σλοβακική Δημοκρατία, ( ΣΤ) αποκτήθηκαν προσωπικά δεδομένα σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 18 GDPR: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα στην Εταιρεία να περιορίσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων εάν: (Α) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων κατά την περίοδο που επιτρέπει στην Εταιρεία να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων, (Β) η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και αντ 'αυτού ζητά να περιοριστεί η χρήση τους, (Γ) η Εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον προσωπικά δεδομένα με σκοπό την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αλλά χρειάζεται το υποκείμενο των δεδομένων να ασκήσει νομική αξίωση, (Δ) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και Αυτό έως ότου επαληθευτεί εάν οι νόμιμοι λόγοι εκ μέρους της Εταιρείας υπερτερούν των νόμιμων λόγων του επηρεαζόμενου ατόμου. Η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων του οποίου η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα είναι περιορισμένη πριν από τον περιορισμό στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και πριν λήξει ο περιορισμός στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο. 19 GDPR: Η Εταιρεία, εάν ζητηθεί από το επηρεαζόμενο άτομο, είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει το επηρεαζόμενο άτομο σχετικά με τους παραλήπτες στους οποίους η εταιρεία έχει κοινοποιήσει τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων, τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Το δικαίωμα στη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 GDPR: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει προσωπικά δεδομένα που τον / την παρέχονται στην Εταιρεία σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και έχει το δικαίωμα να μεταφέρει αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε άλλον χειριστή.

Το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 21 GDPR: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων βάσει της ειδικής του κατάστασης σε νομική βάση, επειδή η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας αποστολής δημοσίου συμφέροντος ή επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για νόμιμους σκοπούς. συμφέροντα της Εταιρείας ή τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ βάσει αυτών των διατάξεων. Η Εταιρεία δεν μπορεί να επεξεργαστεί περαιτέρω προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν αποδεικνύει τα απαραίτητα νόμιμα συμφέροντα για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που υπερτερούν των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του υποκειμένου των Δεδομένων ή των λόγων διεκδίκησης νομικής αξίωσης. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν ή όχι με σκοπό το άμεσο μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, στο βαθμό που αφορά το άμεσο μάρκετινγκ.

6.17 Σύμφωνα με το άρθρο. 22 GDPR Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, και η οποία έχει νομικές συνέπειες που τον επηρεάζουν ή που τον επηρεάζουν σημαντικά.

6.18 Σύμφωνα με το άρθρο. 34 GDPR, το επηρεαζόμενο άτομο έχει το δικαίωμα να ειδοποιείται από την Εταιρεία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων, εάν αυτή η παραβίαση της προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα ενός φυσικού προσώπου.

6.19 Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παράσχει στο Επηρεαζόμενο άτομο βάσει του αιτήματός του πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 13 GDPR και ειδοποιήσεις στο άρθρο 15 έως 22 και Art. 34 GDPR σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Η Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει τις πληροφορίες σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, συνήθως στην ίδια μορφή με την οποία υποβλήθηκε η αίτηση. Εάν το ζητήσει το επηρεαζόμενο άτομο, η Εταιρεία μπορεί επίσης να παράσχει πληροφορίες προφορικά εάν το επηρεαζόμενο άτομο αποδείξει την ταυτότητά του με άλλο αξιόπιστο τρόπο. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων βάσει του Άρθ. 15 έως 22 Ο GDPR είναι υποχρεωμένος να παρέχει συνεργασία στο Προσβεβλημένο άτομο.

6.20 Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παρέχει στο Προσβεβλημένο άτομο πληροφορίες σύμφωνα με το Άρθρο. VI παρ. 6.16 αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων εντός ενός μηνός από την παράδοση του αιτήματος του Προσβεβλημένου ατόμου. Η Εταιρεία μπορεί, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνει αυτήν την περίοδο κατά δύο ακόμη μήνες, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των αιτήσεων, ακόμη και επανειλημμένα. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει το Προσβεβλημένο Πρόσωπο για οποιαδήποτε τέτοια παράταση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, μαζί με τους λόγους της παράτασης.

6.21 Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο VI παρ. 6.16 αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων παρέχεται από την Εταιρεία δωρεάν.

6.22 Εάν το αίτημα του Συνεργάτη είναι προδήλως αβάσιμο ή δυσανάλογο, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να χρεώνει στο Επηρεαζόμενο ένα εύλογο τέλος λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα παροχής πληροφοριών ή ένα λογικό τέλος λαμβάνοντας υπόψη το διοικητικό κόστος της ειδοποίησης ή ένα λογικό τέλος λαμβάνοντας υπόψη ή αρνούνται να ενεργήσουν κατόπιν αιτήματος

6.23 Σχετικά με τον περιορισμό των δικαιωμάτων του επηρεαζόμενου ατόμου σύμφωνα με και σύμφωνα με το άρθρο. 23 GDPR και § 30 του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Η Εταιρεία ενημερώνει το Προσβεβλημένο άτομο εάν δεν διακυβεύεται ο σκοπός του περιορισμού.

Άρθρο VI

Cookies και υπηρεσίες τρίτων

7.1 Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών επισκεπτών. Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή στην κινητή συσκευή / tablet ή τηλέφωνο / από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον ίδιο ιστότοπο, θα σας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες προτιμήσεις. Τα cookie περιέχουν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, όπως το όνομά σας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας - φυσικά μόνο αν έχετε προηγουμένως παράσχει αυτές τις πληροφορίες στον ιστότοπο.

7.2 Τα cookies μπορούν να κάνουν τον ιστότοπό σας ευκολότερο στη χρήση. Για παράδειγμα, ο ιστότοπος θυμάται ότι έχετε συνδεθεί με το ψευδώνυμό σας και δεν χρειάζεται να εισαγάγετε ξανά τα στοιχεία σύνδεσής σας την επόμενη φορά που θα φορτώσετε. Η χρήση των cookies δεν παραβιάζει τις υποχρεώσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεν τα χρησιμοποιούμε για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων.

7.3 Τα cookies μπορεί να είναι προσωρινά ή μόνιμα. Προσωρινά cookie ή τα cookie συνεδρίας διαγράφονται όταν κλείνετε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης ιστού. Μόνιμα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας ακόμα και αφού κλείσετε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης ιστού. Αυτά τα cookie μπορούν να διαβαστούν μόνο από τον διακομιστή που τα δημιούργησε.

7.4 Η χρήση των cookies μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies από προεπιλογή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού για να απορρίψετε τα cookie ή να ορίσετε τη χρήση μόνο συγκεκριμένων cookie.

7.5 Τα συλλεγόμενα cookie υποβάλλονται σε επεξεργασία κυρίως μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, που διαχειρίζεται η Google Inc. Με έδρα το 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Τα cookie που συλλέγονται στη συνέχεια επεξεργάζονται από την Google Inc. σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου που διατίθεται στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy

7.6 Χρησιμοποιούμε επίσης cookie από τα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Instagram στον ιστότοπο, τα οποία επιτρέπουν τη βελτίωση της διαφημιστικής στόχευσης. Τα δεδομένα από αυτά τα cookie λαμβάνονται απευθείας από τους χειριστές τους

7.7 Η Εταιρεία χρησιμοποιεί εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτων στον Ιστότοπο και η χρήση τους διέπεται από ειδικούς όρους, οι οποίοι διατίθενται στους ακόλουθους συνδέσμους:

- υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων: MailerLite (https://mailerlite.com)

- Συνδρομητική υπηρεσία ειδοποίησης άρθρου: OneSignal (https://onesignal.com)

- υπηρεσία σχολίου άρθρου: Disqus (https://disqus.com)

Άρθρο VII

ΤΕΛΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

8.1 Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις θα τεθούν σε ισχύ και θα τεθούν σε ισχύ στις 12.2.2019 Φεβρουαρίου XNUMX με τη δημοσίευσή τους στον Ιστότοπο.

8.2 Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στη νομική σχέση που διέπεται από αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις διέπονται από το δίκαιο της Σλοβακικής Δημοκρατίας και οι διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτήν τη νομική σχέση θα ακουστούν και θα αποφασιστούν από τα γενικά δικαστήρια της Σλοβακικής Δημοκρατίας.